Спектакъл-представяне на програмата на Пловдив - Европейска столица на културата 2019

Фестивали

Основните моменти от историята на инициативата, хората, участвали в нейната реализация,
настоящия екип, който работи по проекта, както и календара от ключови събития за 2019
година.


Събитието е дело на режисьора Крис Болдуин и се реализира с участието на композитора
Мирослав Турийски, танцьорите от Линди Хоп България, хореографията на Яница Атанасова,
брас-бенд музикантите - Венелин Георгиев /саксофон/, Дарин Иванов /тромпет/, Благой Гешев
/тромбон/, Ценко Мелин /туба/, Александър Леков /бас/ и Кристиан Желев /ударни/, струнен
квартет от Държавна Опера – Пловдив: Добрина Николова, Зафирка Ангелова, Татяна
Филипова, Антоанета Ряхова; оркестър „Брестовица“ и Яшко Аргиров; Народните певици от
Неделино - Деница Гочева и Снежана Кисьова и едни от най-добрите визуални артисти в
Пловдив - студиата Punkt и СенсЛаб.

 

TOGETHER
100 days before the Opening of Plovdiv – European Capital of Culture 2019

A ceremony at the Plovdiv Drama Theatre presenting the most important moments in the history of
the initiative, the people involved in its realization, the current team working on the project, as well
as the calendar of the key events for 2019.
The direction will be in the hands of Chris Baldwin and will feature the participation of the composer
Miroslav Turiyski; dancers from Lindy Hop Bulgaria; choreography from Yanitsa Atanasova; the brass
band musicians - Venelin Georgiev (saxophone), Darin Ivanov (trumpet), Blagoi Geshev (trombone),
Tsenko Melin (tuba), Alexander Lekov (bass) and Kristian Zhelev (percussion), a string quartet from
the State Opera - Plovdiv: Dobrina Nikolova, Zafirka Angelova, Tatyana Filipova, Antoaneta Ryahova,
Yasko Argirov and “Brestovitsa” Orchestra; the incredible folklore singers from Nedelino – Denitza
Gotcheva and Snezhana Kisyova and one of the best Plovdiv-based visual artists: the studios Punkt,
SensLab and more friends and partners of Plovdiv 2019.

 

СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА: